Terug

Kwaliteit en advies

Kwaliteitszorg, ontwikkeling en innovatie van de medische vervolgopleidingen staan hoog in het vaandel van het UMC Utrecht. Hiermee wordt beoogd voortdurend te werken aan verbetering van deze opleidingen. Het UMC Utrecht geeft deze ambitie vorm door een Kwaliteit- & Adviescyclus te hanteren.

Kwaliteitscirkel

De Kwaliteit & Adviescyclus geldt als richtlijn voor alle medische vervolgopleidingen. Elk element van de kwaliteitscyclus bestaat uit een mix van meetinstrumenten en gebruikt verschillende indicatoren om de kwaliteit inzichtelijk te maken. De invulling van de kwaliteitscyclus is maatwerk; de opleider bepaalt hoe hij/zij deze in wil vullen.

DOORkijk

Kwaliteitsprogramma dOORkijk

Een betere opleiding nu = betere zorg straks. Binnen het regionale kwaliteitsprogramma dOORkijk werken de ziekenhuizen in de OOR Utrecht voortdurend samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. dOORkijk maakt door middel van verschillende instrumenten zichtbaar wat de sterke en minder sterke punten van de opleiding zijn. Zo wordt duidelijk waar de acties voor kwaliteitsverbetering zich op moeten richten.

Lees verder op pagina dOORkijk & Audits

Opleidingsaudits

Feedback

Binnen het UMC Utrecht werken de medische vervolgopleidingen voortdurend aan het verbeteren van hun kwaliteit. De opleidingsaudit is het instrument waarbij een opleiding feedback krijgt van deskundigen van buiten de opleiding op de kwaliteit van de opleiding. De audit heeft als doel de opleiding een spiegel voor te houden, en kwaliteitsverbetering te stimuleren en te borgen zonder dat hieraan directe consequenties met betrekking tot de erkenning van de opleiding verbonden zijn.

Lees verder op pagina dOORkijk & Audits

Voorbereiding visitaties

Erkenning opleiding

De algemene eisen en verplichtingen rondom de erkenning van uw opleiding zijn namens uw beroepsgroep vastgelegd door de betreffende officiële externe instantie (bijvoorbeeld de MSRC). Die instantie houdt ook toezicht op de naleving van de regelgeving. Tijdens een visitatie wordt getoetst of de (plaatsvervangend) opleider en de opleidingsinrichting zowel op papier als in de praktijk aan dit alles voldoen, zodat de erkenning hernieuwd kan worden.

Lees verder op pagina Visitaties & Opleidingsadvies

Opleidingsadvies

Advies op maat

De modernisering van de medische vervolgopleidingen en haar onderwijskundige focus op competentiegericht opleiden heeft extra en ingewikkeld werk opgeleverd voor opleiders. Ook interne en externe kwaliteitsinitiatieven brengen, naast de normale uitdagingen van het hedendaags opleiden, de nodige taken en vragen met zich mee. Advies over al deze zaken is vaak gewenst.

Lees verder op pagina Visitaties & Opleidingsadvies