Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Bouwvoorwaarden

Het UMC Utrecht hecht grote waarde aan de veiligheid van mensen (patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en derden). Ook de zorg voor het milieu staat bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat er bij bouwprojecten, renovaties en werkzaamheden aan technische installaties op een veilige en verantwoorde manier wordt gewerkt. Door u én door ons.

Veilig werken, veilig bouwen

Download de brochure Huisregels voor opdrachtnemers:

Huisregels en ARBO

House rules concerning occupational health, safety and the enviroment (English)

De algemene inkoopvoorwaarden van het UMC Utrecht vind je onder Inkoop.

Verklaring omtrent het gedrag

Iedereen die werkzaamheden uitvoert voor het UMC Utrecht moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bezitten. Deze verplichting geldt niet alleen voor UMC-medewerkers, maar ook voor mensen die in dienst zijn van externe partijen en (tijdelijk) werken in het ziekenhuis. Deze verklaring kunt u aanvragen via uw gemeente. Het UMC Utrecht controleert dit steekproefsgewijs.

We vragen onze opdrachtnemers en eventuele onderaannemers om de overlast voor patiënten, medewerkers en bezoekers tot een minimum te beperken.  Ook hechten we eraan dat bouw- en renovatieprojecten worden uitgevoerd op een manier die het milieu ontziet.

Het managementteam van het facilitair bedrijf van het UMC Utrecht heeft een aantal huisregels opgesteld waaraan opdrachtnemers zich moeten houden als ze werkzaamheden uitvoeren in of om de gebouwen van het ziekenhuis. Ze gelden niet alleen voor de projectleider of montageleider, maar ook voor de monteur op de werkvloer. U ontvangt deze huisregels van uw opdrachtgever. Ze horen bij de algemene inkoopvoorwaarden van het UMC Utrecht.

Veiligheid voor patiënten

Bijzondere omstandigheden

 • Een ziekenhuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf.
 • Er zijn veel (ernstig) zieke en herstellende mensen aanwezig, mensen die extra kwetsbaar zijn voor stof, schimmels, schadelijke stoffen en lawaai.
 • Veel van onze patiënten zijn niet mobiel en kunnen zichzelf niet redden bij een calamiteit.
 • Levensreddende medische handelingen zoals operaties, beademing en hartbewaking mogen niet onderbroken worden.
 • In het ziekenhuis is veel geavanceerde medische apparatuur aanwezig. Deze gevoelige apparatuur kan gemakkelijk beschadigd raken.

Risico’s bij bouwprojecten in het ziekenhuis

Bij een groot, academisch ziekenhuis als het UMC Utrecht is er sprake van bijzondere omstandigheden en risico’s. Tijdens bouw- en renovatiewerken in ziekenhuizen is er namelijk een verhoogd risico op overlast, besmetting, verstoring en calamiteiten. Het is belangrijk dat u zich daarvan bewust bent. De huisregels van het UMC Utrecht zet een aantal risico’s en richtlijnen uiteen die gezien de specifieke situatie van het ziekenhuis extra aandacht verdienen.

Bijzondere risico’s tijdens bouwwerkzaamheden in het ziekenhuis

 • brand
 • onderbreking van de stroomvoorziening en de noodstroom
 • besmetting van steriele ruimten (zoals operatiekamers) met stof of sporen van schimmels
 • geluidsoverlast door bouwwerkzaamheden
 • besmetting met radioactief materiaal

Huisregels voor opdrachtnemers van het UMC Utrecht

Risicogevoelige ruimten

Operatiekamers, intensive care en laboratoria zijn voorbeelden van ruimten waar extra zorgvuldig gewerkt moet worden. Dat geldt ook voor afdelingen waar wordt gewerkt met radioactieve stoffen. Deze ruimten zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. Om besmetting van de ruimte te voorkomen gelden hier extra richtlijnen.

 • Vraag eerst toestemming voordat u de ruimte betreedt
 • Draag beschermende kleding
 • Houdt u aan de hygiënecode
 • Volg altijd de instructies van de stralingsdeskundige of veiligheidscoördinator op
 • Laat gereedschap en bouwmaterialen niet onbeheerd achter

Algemene richtlijnen

 • Beperk hinder door geluid, geur, trillingen, stof en dampen
 • Respecteer de rusttijden van onze patiënten (tussen 18.00 uur en 8.00 uur en ‘s middags)
 • Houd de toegangswegen tot het ziekenhuis vrij
 • Scherm de bouwplaats zorgvuldig af
 • Ruim puin, stof en afval op de bouwplaats na elke werkdag op
 • Voorkom besmetting, let op uw persoonlijke hygiëne
 • Gebruik nooit de rode stopcontacten (noodstroom)
 • Stel geen bedrijfsstoffen buiten werking
 • Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit zonder toestemming
 • Wees alert op asbesthoudende materialen in het AZU. Lees de asbestinstructie.

Duurzaam bouwen

Het UMC Utrecht heeft procedures ontwikkeld voor duurzaam bouwen. Deze procedures gelden ook voor (onder)aannemers.

 • Voorkom bodemverontreiniging door afvalstoffen retour te nemen
 • Voorkom de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht
 • Geen schadelijke stoffen lozen in het riool of het oppervlaktewater
 • Beperk de opslag van bouwmaterialen en gereedschappen op het terrein
 • Maak werkbare afspraken over het afvoeren van bouwafval
 • Opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare materialen mag alleen na toestemming
 • Houdt u aan de parkeerregels

Hoe werken wij?

De afdeling Bouwprojecten & Inrichting van het Facilitair bedrijf is verantwoordelijk voor bouwprojecten op het terrein van het UMC Utrecht. Bij de start van een project ontvangt de opdrachtnemer van ons alle relevante documenten, waaronder de huisregels van het UMC Utrecht.
Het is de taak van de aannemer om ervoor te zorgen dat zijn mensen op de werkvloer op de hoogte zijn van deze afspraken en zich eraan houden. Daarbij kan hij gebruik maken van de informatie op deze website.
Tijdens zowel de ontwikkelfase als de uitvoeringsfase is er intensief overleg tussen het projectteam van de aannemer en het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht stelt een toezichthouder aan, die onder meer de naleving van de huisregels controleert.

Hij maakt met alle partijen afspraken over veiligheid, het minimaliseren van de overlast en milieubewust bouwen. Hoe intensief het toezicht zal zijn, hangt van verschillende factoren af, zoals de omvang van het bouwproject en de locatie van de werkzaamheden.
Bij grootschalige bouw- en renovatieprojecten zijn meerdere partijen betrokken, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de aannemer. Zijn er klachten over bijvoorbeeld geluidsoverlast, dan zal de toezichthouder dit tijdens het werkoverleg ter sprake brengen. Het kan zijn dat de afspraken met de aannemer over bijvoorbeeld de werktijden aangepast moeten worden.
Zijn er contrasterende belangen rond een bouwproject, dan is het uitgangspunt van het UMC Utrecht helder: de patiënt staat centraal.

Veilig werken met asbest

Calamiteit? Bel het noodnummer!

Contact en bereikbaarheid

Hebt u vragen of opmerkingen of de huisregels voor opdrachtnemers? Zijn bepaalde richtlijnen niet duidelijk of twijfelt u over de juiste handelswijze? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon  van het cluster veilige werkomgeving.

Het cluster veilige werkomgeving is verantwoordelijk voor een veilig UMC Utrecht voor alle gebruikers. We controleren en handhaven bestaande wet- en regelgeving en afspraken, ontwikkelen veiligheidsbeleid, beheren veiligheidsvoorzieningen en het bedrijfsnoodplan en assisteren bij incidenten.

Veiligheidsplatform@umcutrecht.nl

 

Up